Monday Jul 15, 2024

Перспективи розвитку системи військової освіти в Україні на шляху до досягнення стандартів НАТО

Процес реформування вітчизняної системи вищої військової освіти вагомою мірою базується на співробітництві з іноземними військовими навчальними закладами, вивченні їхнього досвіду, впровадженні кращих методик у процес підготовки військових фахівців для Збройних Сил України з урахуванням національних здобутків у цій сфері.

Для подальшого підвищення ефективності та результативності цього, вкрай важливого в умовах війни, процесу один з головних акцентів робиться на  законодавче й нормативне врегулювання питань підготовки військових фахівців, адаптацію нормативно-правової бази в галузі військової освіти до вимог законодавства держави з урахуванням того бойового досвіду, що був набутий від початку російської агресії з 2014 року та повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. В цьому контексті треба зауважити, що навчання та підготовка військовослужбовців здійснюється з максимальним використанням досвіду ведення бойових дій під час відбиття російської агресії та передових методик підготовки армій країн-членів НАТО. При цьому для підвищення якості та приведення змісту й технологій навчання військових фахівців у відповідність до сучасних завдань Збройних Сил України активно впроваджуються технології дистанційного навчання.

Також в основу подальшого реформування системи військової освіти покладено подальшу оптимізацію мережі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, наукових закладів та установ, поліпшення підготовки та удосконалення механізму ротації науково-педагогічних кадрів.

Окрім цього, з планомірним удосконаленням та розвитком системи відбору та підготовки кандидатів на вступ до військових навчальних закладів, головна увага концентрується на підвищенні якості професійної підготовки в усіх ланках військового управління та безпосередньо у військах. І особливий акцент робиться на зростанні кваліфікації офіцерських кадрів, а також на формуванні та підвищенні ефективності системи професійної підготовки сержантів, як важливої сучасної категорії військових кадрів.

Поряд з постійним оновленням й удосконалення матеріально-технічної бази активно триває розвиток міжнародної співпраці та міжнародної кооперації у сфері військової освіти в контексті стратегічної цілі України щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

І саме в контексті реформ, які необхідно впроваджувати для відповідності критеріям вступу до НАТО, необхідно наголосити на нових завданнях з удосконалення системи вищої військової освіти в Україні:

  • перехід на більш сумісну з країнами НАТО триступеневу систему рівнів військової освіти (тактичний, оперативний і стратегічний рівні);
  • запровадження діяльності «школи оборонного менеджменту» та «школи лідерства» як складових професіоналізації освіти;
  • перегляд кваліфікаційних вимог і штатно-посадових категорій до військових посад офіцерського складу стосовно здобуття освітніх ступенів («бакалавр», «магістр») та рівнів військової освіти;
  • опрацювання механізмів мотивації на здобуття офіцерами освітніх (освітньо-наукових, наукових) ступенів на всіх рівнях військової освіти;
  • перегляд змісту освіти й фахової підготовки, наполегливіше впровадження в освітній процес процедур і стандартів НАТО.
Back to Top