Wednesday Jul 17, 2024

ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ: Етапи оборонного планування

24 27.11 ОП4

Для оцінювання стану і готовності сил оборони до виконання завдань щодо оборони України, стану їх кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інших видів забезпечення у поточних і прогнозованих умовах безпекового середовища проводиться оборонний огляд.

За результатами оборонного огляду визначаються недоліки та прогалини у вимогах до спроможностей, для детального розгляду яких та вироблення рекомендацій щодо їх усунення ініціюється проведення низки оцінювань спроможностей.
Оцінювання спроможностей – це ключовий елемент планування на основі спроможностей. Оцінювання спроможностей можуть проводитись як під час оборонного огляду, так і у періоди між їх проведеннями. Вони являють собою аналітичні дослідження, що проводяться з метою детального вивчення вимог до конкретних спроможностей, виявлення недоліків і підготовки рекомендацій та проектів рішень щодо усунення цих недоліків. Як і решта заходів планування на основі спроможностей, оцінювання здійснюється з урахуванням застосування спроможностей у довгостроковій перспективі.
На заключному етапі довгострокового планування формується Перелік необхідних спроможностей та їх носіїв, де визначаються спроможності, які необхідно створити, розвивати та утримувати. Крім того, формується Перелік надлишкових та застарілих спроможностей, від яких потрібно позбавлятися.
В ході середньострокового планування розробляється низка документів, які деталізують стратегічні цілі, визначені у довгострокових документах.
За результатами оборонного огляду та після затвердження Стратегії воєнної безпеки України розробляється Стратегічний оборонний бюлетень України – документ оборонного планування, що визначає:
основні напрями реалізації воєнної політики України;
стратегічні цілі розвитку;
очікувані результати їх досягнення з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз і викликів.
Документами середньострокового планування є й інші стратегічні документи, програми розвитку складових сектору безпеки і оборони, зокрема оснащення їх сучасним озброєнням і військовою технікою, створення необхідних запасів матеріально-технічних засобів та необхідних для цього потужностей оборонно-промислового комплексу, реалізація інших заходів з посилення обороноздатності держави. Зокрема, такими документами є Державна програма розвитку Збройних Сил України, Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки та програми розвитку видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України.
Реалізація цілей та завдань середньострокового планування здійснюється через щорічне розроблення та виконання планів утримання та розвитку складових сектору безпеки і оборони, основних показників державного оборонного замовлення (на трирічний період), які є документами короткострокового планування, у тому числі:
План утримання та розвитку Збройних Сил України на відповідний рік;
Орієнтовний план утримання та розвитку Збройних Сил України на наступний та два подальші роки;
Основні показники державного оборонного замовлення.
Також плани утримання та розвитку розробляються командуваннями видів, окремих родів військ (сил), іншими органами військового управління Збройних Сил України.
Впровадження оборонного планування за процедурами, прийнятими у країнах-членах НАТО не обмежується розробкою перелічених вище документів. У Збройних Силах України зроблено багато практичних кроків у сфері оборонного планування на основі спроможностей.
Відповідно до вимог указів Президента України від 16.05.2019 № 225 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня
2019 року “Про організацію планування в секторі безпеки і оборони Україниˮ та від 08.11.2019 № 837 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави” В грудні минулого року було завершено проведення оборонного огляду, а також схвалено підсумки його виконання та Звіт про результати його проведення.
Під час проведення оборонного огляду та чергового циклу планування використовувались сучасні інструменти та методи, такі як:
модель оборонного планування НАТО (Довідник НАТО з довгострокового оборонного планування);
інструменти стратегічного аналізу (метод експертних оцінок,
SWOT-аналіз, PESTLE-аналіз);
метод планування на основі спроможностей (Capability Based Planning – CBP);
система планування, програмування, бюджетування та реалізації (Planning, Programming, Budgeting, and Execution);
інструменти програмно-проєктного менеджменту (Project, Program, and Portfolio Management – P3M);
ключові показники ефективності (Key Performance Indicators – KPIs);
інструменти внутрішнього контролю та управління ризиками.
За результатами оборонного огляду з метою впровадження механізмів планування розвитку спроможностей сил оборони, за допомогою та безпосередньою участю експертів Інституту з питань управління у сфері безпеки США розроблено:
Єдиний перелік (Каталог) спроможностей МОУ, ЗСУ та інших складових сил оборони (за аналогією з каталогом США Joint Capability Areas, 09 Jan 2015 та каталогом НАТО Bi-SC Capability Codes and Capability Statements, 26 Jan 2016);
Перелік типових завдань ЗСУ за сценаріями виникнення та розвитку ситуацій воєнного характеру;
орієнтовні переліки спроможностей, які потребують утримання, розвитку, створення, а також, які доцільно розглянути на предмет подальшого утримання;
проєкт Основної об’єднаної оперативної концепції. Під час його відпрацювання було проаналізовано та враховано матеріали світового досвіду провідних країн світу та держав-членів НАТО з розроблення аналогічних об’єднаних оперативних концепцій, зокрема, Об’єднані сили – 2020: базова концепція об’єднаних операцій (США), Майбутня об’єднана оперативна концепція 2030 (Австралія), Концепція майбутніх сил 2035 (Великобританія) та Основи майбутніх операцій НАТО 2035 (НАТО). На підставі зазначеного було визначено структуру майбутньої концепції, за основу якої було прийнято структуру концепції США “Об’єднані сили-2020: базова концепція об’єднаних операцій”;
проєкти Положення про Систему управління розвитком спроможностей та Доктрини з оборонного планування.
Для впровадження системи оцінювань спроможностей у Збройних Силах України розроблені та затверджені Рекомендації з порядку організації проведення оцінювання спроможностей (з використанням положень та процедур викладених у Capabilities-based Assessment Guide version 3.1, 10 May 2010), які було апробовано у 2018-2019 роках, шляхом проведення низки пілотних оцінювань.
У поточному році розпочато та триває проведення дев’яти оцінювань спроможностей за найбільш актуальними проблемами застосування (функціонування) Збройних Сил України, що, в свою чергу, дозволить набути навичок в їх проведенні, сформованим підрозділам оборонного планування видів, окремих родів військ (сил), інших органів військового управління ЗС України.
В рамках трансформації системи управління Збройних Сил України сформовано та набувають спроможностей структурні підрозділи с функціями оборонного планування (J5) та управління ресурсами (J8) Генерального штабу Збройних Сил України відповідно до типової J-структури об’єднаних штабів держав-членів НАТО.
До кінця 2020 року планується завершити переведення органів військового управління оперативної ланки на G, A, N-структури та набуття ними спроможностей. З керівним складом Генерального штабу, інших органів військового управління Збройних Сил України проведено ряд занять стосовно організації оборонного планування на основі спроможностей.
Впровадження оборонного планування на основі спроможностей дасть змогу:
більш якісно здійснювати планування розвитку сил оборони;
гармонізувати оборонне та бюджетне планування;
відійти від ручного, ситуативного планування;
в якості кінцевого результату – зміцнити обороноздатність держави.
Запровадження у діяльність Міністерства оборони та Збройних Сил України оборонного планування на основі спроможностей дозволить:
покращити якість планування;
підвищити здатність Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням;
поширити отриманий досвід на інші складові сил оборони;
забезпечуватиметься активне співробітництво України з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття повноправного членства в Альянсі.
Результати процесу розвитку спроможностей:
стимулюватимуть розвиток військової науки і оборонних технологій;
удосконалить механізми постачання та закупівель;
прискорить наближення програм підготовки сил оборони до практики євроатлантичних держав.

24 27.11 ОП4

Слідкуйте за реалізацією проекту на наших електронних ресурсах в:
Facebook,

Instagram,

Telegram,

Twitter,

Tic Tok,

Youtube

Буде інформативно та цікаво!

Проект “Стандарти НАТО для сектору безпеки і оборони України: розуміння і сприйняття” реалізується за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Back to Top